Värdegrund

På Mimers Källa arbetar vi för att alla, barn och vuxna, ska få uppleva sitt egenvärde och känna sig lika behandlade. Detta oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och arbetar för att lära barnen känna omtanke, solidaritet, empati och tolerans mot barn liksom vuxna, djur och natur.

Förskolans plan mot diskriminering och likabehandling sammanställs av Rektor tillsammans med arbetslag och följs upp systematiskt efter ett gemensamt kartläggningsarbete av såväl pedagoger, barn, och vårdnadshavare med hjälp av olika anpassade kartläggningsunderlag.

Uppdraget

I vår dagliga arbete med barngruppen strävar vi att varje barn ska uppleva att de blir lyssnade till och att de är en viktig och betydelsefull person som känner tillhörighet. Vårt mål är också att vårdnadshavare ska känna förtroende för vår plan för utbildning och undervisning på förskolan att de ska uppleva att deras barn trivs,är trygga och samtidigt utvecklas och lär tillsammans med andra och individuellt.

Vår utgångspunkt är att erbjuda barnen en trygg, rolig och lekfull, men också omväxlande, utmanande och meningsfylld utbildning och undervisning. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till barns inneboende kapacitet att vilja utvecklas och att de skall få göra det i sin egen takt och på sitt eget sätt. 

Därför är vår övergripande målsättning att utveckla varje barns tillit till sig själv och sina egna specifika förmågor. För att det ska kunna uppnås krävs att vi pedagoger är lyhörda, delaktiga och medvetna i vårt förhållningssätt samt att den pedagogiska lärmiljön innehåller adekvata anpassningar till vår barngrupp.

Riktlinjer

Pedagogerna planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och utvärderar utbildningen. Att skapa varaktiga relationer och låta barnen vara med och påverka innehållet är viktigt. Liksom att stödja barnens språkliga och kommunikativa utveckling. Utbildningen och undervisningen på Mimers Källa utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö. 18. Skollagen, Barnkonventionen, Arbetsplanen för F-Kooperativet Mimers Källa samt barnens redan inhämtade kunskaper och intressen samt personalens yrkeskompetens. Vi använder oss av plattformen Unikum för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet och kommunikation med vårdnadshavare kring barngruppens och det individuella lärandet för Mimers källas alla barn.

Strävansmål

Förskolan Mimers Källa ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö och ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Vi ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Vi ska ha god samverkan med vårdnadshavare som ska känna sig trygga att lämna sina barn hos oss när de studerar, arbetar eller är föräldralediga med ett yngre barn.

Vår syn på barn och kunskap utgår ifrån att barn inte alltid ÄR på ett visst sätt utan BLIR i relation till miljö, sammanhang och relationer. Kunskap konstrueras och kommer till i mötet med andra och i samspel med miljö och material. Kunskap är en färskvara i ständig utveckling och förändring. Ett förändrat lärande, en ny upptäckt eller en ny kunskap blir möjlig individuellt eller tillsammans, i meningsfulla sammanhang. Vår förskola ska därför ha ett rikt material som inspirerar till kreativitet och nya möten samt pedagoger som är nyfikna och medforskande. 

För att främja barns kreativitet ska det ostrukturerade materialet, material som bjuder in till funktionell frihet, har en central roll på vår förskola, såväl inne och ute. Det ostrukturerade materialet, såsom återvinningsmaterial, byggklossar, sand, konstnärligt material, lera m.m. erbjuder större möjligheter att utforska och att användas mångsidigt, i motsats till det strukturerade materialet som t.ex. föreställande färdiga leksaker. Vår målsättning arbetar är att barnen ska få med sig så mycket som möjligt från Mimers Källa. Att de lämnar oss med kunskap och en nyfikenhet att lära sig mer. Lek och utforskande är grundläggande ideal.

Rutiner för klagomål och förbättring

Skriftliga rutinerna för att ta emot och utreda klagomål