Föräldrakooperativet

Mimers Källa är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna ansvarar för driften av förskolan genom Styrelsen. Rektorn ansvarar för den dagliga driften och det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga pedagogerna. Pedagogerna ges stor frihet vad gäller utflykter, inköp av pedagogiskt material och inte minst tid att fokusera på det allra viktigaste; barnen. De administrativa och praktiska göromålen så som städning, matlagning, bokföring etc. utförs i största möjliga mån externt. Kooperativet har god ekonomi och vinster återinvesteras i verksamheten.

På Mimers Källa är den naturliga kontakten och samarbetet med föräldrarna en viktig del för att skapa en helhetsbild av barnet och dess behov. Föräldrarnas deltagande skapar ett naturligt kontaktnät familjerna emellan och bidrar till en trygg miljö för barnen, där de lär känna många vuxna. Förutom det dagliga samtalet vid lämning/hämtning av barnen som ger föräldrarna djup inblick i sitt barns vardag och god kännedom i vad som händer på förskolan mejlas varje månad ut ett informationsbrev från Rektor. Förskolan använder även plattformen Unikum för att kommunicera med vårdnadshavarna.

Föräldrarnas engagemang innebär:

  • Tilldelning av en arbetsgrupp för att avlasta personalen i den dagliga verksamheten. På Mimers har vi följande arbetsgrupper: Gård, Lokal, IT, Sociala Aktiviteter och Presentansvar.
  • Delta i städ- och fixdag (halvdag) höst och vår då inomhusmiljön och gården ses över.
  • Jour på förskolan vid större frånvaro av pedagogerna.
  • Uppdrag i Styrelsen. 

Det anordnas varje termin en gemensam fest för föräldrar och personal. Vid flera andra tillfällen under året är syskon, föräldrar och annan släkt välkomna för gemensamma festligheter, t ex vårshow, höstmarknad och julshow.