Uppdrag och ansvarsområden

Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter och två suppleanter och väljs på den årliga stämman.

Ordförande

Leder styrelsens arbete och ansvarar för arbetsfördelningen. Kontaktperson för kooperativet utåt mot myndigheter. Tillsammans med förskolechefen delaktig i rekrytering av pedagoger och närvarande vid intervju av nya familjer. Få lösning till stånd ifall det uppstår konflikter som ej kan lösas på egen hand inom föräldragrupp och/eller personalgrupp. Ser till att nya föräldrar får denna lista och fortlöpande uppdatering.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna och ansvarar för att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen.  Har löpande dialog med extern bokföringsansvarig och får kvartalsvis bokslutsrapporter  som delges på styrelsemötena. Ansvarar för att göra förslag till budget och ge underlag till lönediskussioner och investeringsbeslut (inköp och reparationer). Har en löpande dialog med förskolechefen kring intäkter, utgifter och investeringar. Deklarationer och årsredovisning sammanställs av extern bokföringsfirma. Ekonomiansvarig granskar årsredovisning och deklaration och tillser att de lämnas in i tid. Ekonomiansvarig har årlig kontakt med extern revisor och tillser att revisorn erhåller ekonomiskt underlag inför sin årliga granskning.

Personalansvarig

Är den som personalen kan vända sig till om det uppstår problem i personalgruppen eller ifall de vill ha någon att prata med i föräldragruppen. Har kontakt med KFO angående alla de frågor som berör personalen gällande anställning, tjänstledighet, föräldraledighet, lönesättning enligt avtal etc. Ser till att all personal har korrekta avtal och ansvarar för att begära inträde resp. utträde ur pension för de nyanställda resp. de som slutar. Ansvarar för att alla avtal förvaras på ett ställe.  Genomför årliga medarbetarsamtal med medarbetarna.

Sekreterare

Ansvarar för att kalla till stämma och styrelsemöte samt protokollföra styrelsemöten och stämmor samt arkivera dessa. Ansvarar för bolagsformalia gentemot Bolagsverket och andra myndigheter.

Suppleant

Deltar i styrelsemöten och skall vid frånfälle ersätta en ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen strävar för närvarande efter att ha två suppleanter som efter en tid får roll som ordinarie ledamot i styrelsen.

Övriga ansvarsområden

Lokalansvarig

Ser till att arbeten och reparationer i inomhusmiljön blir åtgärdade och ko-ordinerar behov med förskolechefen. Ansvarar för att den terminsvisa städdagen går av stapeln där vi föräldrar storstädar inne och ute. Vid behov kontakt med extern part för åtgärd i fastigheten.

Gårdsansvarig

Ser till att åtgärder i utomhusmiljön blir utförda och ko-ordinerar behov med förskolechef.

Dataansvarig

Kontaktperson gällande hemsida och uppdateringar. Uppdateringar av hemsida utförs huvudsakligen av pedagogerna.

Presentansvarig

Ansvarar för att det köps in presenter till pedagogerna terminsvis i samband med luciafirande och vårfest.

Festansvariga

Personal- och föräldrafest anordnas var termin dvs en höst och en vårfest. Höstfest ansvarar de nyinkomna familjerna för. Vårfest anordnas av de familjer vars barn lämnar till skolan.