Föräldrakooperativ

Mimers Källa är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna ansvarar för driften av förskolan genom styrelsen. Rektorn ansvarar för den dagliga driften och det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga pedagogerna. Pedagogerna ges stor frihet vad gäller utflykter, inköp av pedagogiskt material och inte minst tid att fokusera på det allra viktigaste; barnen. De administrativa och praktiska göromålen så som städning, matlagning, bokföring etc. utförs i största möjliga mån externt. Kooperativet har god ekonomi och vinster återinvesteras i verksamheten.

På Mimers Källa är den naturliga kontakten och samarbetet med föräldrarna en viktig del för att skapa en helhetsbild av barnet och dess behov. Föräldrarnas deltagande skapar ett naturligt kontaktnät familjerna emellan och bidrar till en trygg miljö för barnen, där de lär känna många vuxna. Veckobrev mejlas ut och det dagliga samtalet vid lämning/hämtning av barnen ger föräldrarna djup inblick i sitt barns vardag och god kännedom i vad som händer på förskolan.

Föräldrarnas engagemang innebär:

  • Veckovis inhandling av frukt, mellanmål etc. utförs i tvåveckorsperioder enligt rullade schema. Förskolan betalar och skriver handlingslista.
  • Delta i städ och fix dag (halvdag) höst och vår då inomhusmiljön och gården behöver uppfräschning.
  • Jour på förskolan vid större frånvaro av pedagogerna. Antingen förmiddag eller eftermiddag.
  • Uppdrag i styrelsen eller ansvar för andra delar av verksamheten. Läs mer om olika uppdrag här.

Det anordnas varje termin en gemensam fest för föräldrar och personal. Vid flera andra tillfällen under året är syskon, föräldrar och annan släkt välkomna för gemensamma festligheter, t ex vårshow, höstmarknad och julshow.